ประเมิน
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
 
สำหรับผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนของผู้บังคับบัญชา
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 30 มิถุนายน 2563
 
Username ::
Password ::
 

*** ระยะเวลาเข้าทำแบบประเมิน

ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2563

หมดเวลาทำแบบสอบถามแล้ว
 

หากต้องการทราบรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้ทำแบบประเมิน กรุณาติดต่อ
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมคุมประพฤติ
โทร. 0 2141 4770